Horses Have a Built-In 'GPS'

Scrol omlaag voor Nederlands


Did you know that horses have their own 'GPS' (Global Positioning System)? Wherever they are, horses can orientate themselves on the basis of magnetic fields.


Have you ever wondered why your horse is much more forward on the way home than when you are leaving the stable? Even when riding with loose reins in an unfamiliar area, horses seem to know which way is home. How is this possible? Do horses have a built-in 'GPS'?


Horses use two types of orientation. Firstly, they create a mental map (Type I Orientation). Secondly, they have a type of compass orientation (Type II Orientation), in which animals utilize the magnetic field around the earth. Horses use a combination of both.


Horses always know their way home

Mental map

Horses have a very good memory. They remember an important location through the use of different visual 'beacons' in the area. This has developed from their wild origins - It is useful when you live on an open steppe and have to remember where the water is, to know where you are on a piece of terrain. A horse then knows, for example, that the water can be found at the third tree on the right, at a certain distance down a mountain. Using a mental map is also one of the most important ways of navigating for humans. However, whereas we record the main landmarks that are important to us on a map, horses 'draw' this map in their head and remember it.


Horses also create orientation points with the help of scents. Along the route, they drop feces, which they can use later on to find their way back to a location. Other horses also use these fecal piles as directions.


Even without 'manure maps' though, horses can still find their way around. The story of a working packhorse on the beach of Costa Rica was once described. The horse could exactly follow the route of another horse that was a stable companion and had walked home over the same beach an hour earlier. The horse walked for about a kilometer with its nose one centimeter above the sand, zig-zagging over the beach. As soon as he could smell the companion horse, he changed direction, parallel to the water line in the direction of his stable, six kilometers away. He continued to walk for about 300 meters with his nose one centimeter above the sand, after which he lifted his head to a height of 50 centimeters. If he lost the scent again, whenever a wave covered the beach, he would simply repeat his zig-zag pattern with his nose to the ground, until he got back on the track again.


Compass orientation

A mental map only works if the horse already knows the environment, or if other horses have gone there beforehand. What about an unknown territory? How does a horse find its way home then? Not much research has been done on this yet, but it seems that horses use the magnetic field around the earth to orientate themselves. In an initial study, horses were placed singly in unfamiliar environments, at different distances from their stables. Astonishingly, the horses could easily find their way back to their stables, up to a distance of 80 kilometers away.


In a second study, horses were placed at locations between 15 and 25 kilometers from their home. Some horses were equipped with a magnet hanging around their neck. The horses with a magnet were less able to find their way home. Horses without a magnet walked in the right direction within 15 minutes. The magnet probably disturbed the horses’ ability to orientate themselves through the magnetic field, and so they got lost.


Horses are not the only animals with compass orientation. Salmon, as well as some birds and turtles, use compass orientation for their migrations.


Formation of the herd

The ultimate proof that horses can sense magnetic fields came in 2009, from a researcher from Germany. Through Google Earth, she investigated the standing direction of 1,150 horses in 264 locations. Horses, like, for example, cows, reindeers and deer, were found to preferably stand in the direction of the magnetic field and not, as previously thought, in the direction of the wind or towards the sun. On average, two-thirds of the animals were standing in the direction of the northern magnetic pole, and one-third towards the southern pole. In this way, the entire environment can be closely monitored by the herd.


Rein Sensors and GPS

As you can see, horses don’t need GPS, and with a horse you never have to worry about losing your way home. Even so, for our own use and for analysis purposes, Ipos Rein Sensors are equipped with actual GPS.


References

 • Wiltschko R. 2012. "Magnetic Orientation in Animals".

 • Janzen D.H., 1978. "How do horses find their way home?"

 • Budiansky S., 1997. "The nature of horses, Exploring Equine Evolution, Intelligence and behavior."

 • (In German) Hunt, 1999, Orientation and WayfindingDobel, 2012, "Orientierung: Forscher entdecken magnetische Sinneszellen."

 • (In German) Klein, 2010."Ausrichtung von Pferden unter dem Einfluss von Hochspannungsleitungen".

 • (In German) Klein, 2010. "Magnetorientierung bei Pferden."

 • Mouritsen, 2014, "Magnetoreception in Birds and its Use for Long-Distance Migration."

 • (In German) Weisse, 2014. "Magnetorezeption bei Säugetieren." http://www.daltonmavo.nl/nask/images/antwoorden/magneetveld_aarde.gifhttp://sfk.gfz-potsdam.de/images/nsmag.jpgPaarden Hebben een Ingebouwde GPSWist jij dat paarden hun eigen 'GPS' (Global Positioning System) hebben? Waar ze ook zijn, paarden kunnen zich oriënteren op basis van magnetische velden.


Heb je je ooit afgevraagd waarom je paard veel voorwaartser is op de weg terug dan wanneer je wegrijdt van stal? Zelfs als je met losse teugels rijdt in een onbekende omgeving, lijken paarden te weten wat de weg naar huis is. Hoe is dit mogelijk? Hebben paarden een ingebouwde 'GPS'?


Paarden gebruiken 2 types van oriëntatie. Ten eerste creëren ze een mentale kaart (Type I Oriëntatie). Ten tweede hebben ze een soort kompasoriëntatie (Type II Oriëntatie), waarbij dieren de magnetische velden rondom de aarde gebruiken. Paarden gebruiken een combinatie van beide.


Paarden weten altijd de weg naar huis

Mentale kaart

Paarden hebben een heel goed geheugen. Ze onthouden een belangrijke locatie door verschillende visuele 'bakens' in de omgeving te gebruiken. Dit is ontwikkeld vanuit hun wilde oorsprong - het is nuttig te weten waar je bent in een gebied, als je op een open steppe leeft en je moet onthouden waar het water is. Een paard weet dan, bijvoorbeeld, dat het water kan vinden bij de derde boom rechts, op een bepaalde afstand van de berg af. Het gebruiken van een mentale kaart is een van de belangrijkste manieren waarop mensen navigeren. Echter, waar wij de voor ons belangrijkste herkenningspunten op een kaart vastleggen, 'tekenen' paarden deze kaart in hun hoofd en onthouden hem.


Paarden creëren ook oriëntatiepunten met behulp van geuren. Langs hun route laten ze ontlasting vallen, die ze later kunnen gebruiken om hun weg terug naar een locatie te vinden. Andere paarden kunnen deze hopen ontlasting ook gebruiken als 'routebeschrijvingen'.


Zelfs zonder 'mestkaarten' kunnen paarden nog steeds hun weg vinden. Er werd ooit een verhaal beschreven van een werkend pakpaard op het strand van Costa Rica. Het paard kon precies de route van een stalgenoot volgen, die eerder over hetzelfde strand naar huis was gelopen. Het paard liep ongeveer een kilometer lang met zijn neus één centimeter boven het zand, zigzaggend over het strand. Op het moment dat hij de stalgenoot kon ruiken, veranderde hij van richting, parallel aan de waterlijn in de richting van zijn stal, zes kilometer verder. Hij bleef nog zoń 300 meter lopen met zijn neus één centimeter boven het zand, waarna hij zijn hoofd optilde tot een hoogte van 50 centimeter. Als hij de geur weer kwijtraakte, wanneer een golf het strand overspoelde, herhaalde hij simpelweg zijn zigzagpatroon met zijn neus aan de grond, tot hij het spoor weer terugvond.


Kompasoriëntatie

Een mentale kaart werkt alleen als het paard de omgeving al kent, of als andere paarden daar eerder al zijn geweest. Hoe zit het met onbekend terrein? Hoe vindt een paard dan zijn weg naar huis? Hier is nog niet veel onderzoek naar gedaan, maar het lijkt erop dat paarden het magnetische veld rondom de aarde gebruiken om zich te oriënteren. In een eerste onderzoek werden paarden alleen in vreemde omgevingen geplaatst, op verschillende afstanden van hun stallen. Verbazingwekkend genoeg konden de paarden gemakkelijk de weg terug naar hun stallen vinden, van een afstand tot wel 80 kilometer.


In een tweede onderzoek werden paarden op locaties tussen 15 en 25 kilometer van hun huis geplaatst. Sommige paarden kregen een magneet om hun hals gehangen. De paarden met een magneet waren minder in staat de weg terug naar huis te vinden. Paarden zonder magneet liepen binnen 15 minuten in de juiste richting. De magneet verstoorde waarschijnlijk het vermogen van de paarden om zich te oriënteren via het magnetische veld, en dus raakten ze verdwaald.


Paarden zijn niet de enige dieren met kompasoriëntatie. Zalmen, en sommige vogels en schildpadden, gebruiken kompasoriëntatie voor hun migraties.


Formatie van de kudde

Het ultieme bewijs dat paarden magnetische velden kunnen voelen, kwam in 2009, van een onderzoeker uit Duitsland. Via Google Earth onderzocht zij de starichting van 1150 paarden op 264 locaties. Paarden, net zoals bijvoorbeeld koeien, rendieren en herten, bleken het liefst in de richting van het magnetische veld te staan en niet, zoals eerder werd gedacht, in de richting van de wind of richting de zon. Gemiddeld stond tweederde van de kudde in de richting van de noordelijke magnetische pool, en éénderde richting de zuidelijke pool. Op deze manier kan de hele omgeving nauwkeurig in de gaten worden gehouden door de kudde.


Teugelsensoren en GPS

Zoals je kunt zien, hebben paarden geen GPS nodig, en met een paard hoef je je nooit zorgen te maken dat je de weg naar huis kwijtraakt. Desondanks, voor je eigen gebruik en voor analysedoeleinden, zijn Ipos Teugelsensoren uitgerust met echte GPS.


Bronnen

 • Wiltschko R. 2012. "Magnetic Orientation in Animals".

 • Janzen D.H., 1978. "How do horses find their way home?"

 • Budiansky S., 1997. "The nature of horses, Exploring Equine Evolution, Intelligence and behavior."

 • (In German) Hunt, 1999, Orientation and WayfindingDobel, 2012, "Orientierung: Forscher entdecken magnetische Sinneszellen."

 • (In German) Klein, 2010."Ausrichtung von Pferden unter dem Einfluss von Hochspannungsleitungen".

 • (In German) Klein, 2010. "Magnetorientierung bei Pferden."

 • Mouritsen, 2014, "Magnetoreception in Birds and its Use for Long-Distance Migration."

 • (In German) Weisse, 2014. "Magnetorezeption bei Säugetieren." http://www.daltonmavo.nl/nask/images/antwoorden/magneetveld_aarde.gifhttp://sfk.gfz-potsdam.de/images/nsmag.jpg

Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram