Ipos: What's in the Name?

Scrol omlaag voor Nederlands


The ancient Greek word for horse is ‘íppos (pronounced: hippos). It was the Greeks who were the first to master the art of horse-riding some 3,500 years ago. The cradle of present-day equestrian sports originated in Ancient Greece. We treasure the traditional origins of equestrian sports, but at the same time, want to take them into the future. We need renewal. This is why we decided to call our company Ipos - which is literally ‘íppos repackaged.


Ancient Greeks riding 'ippos (horses).

Ipos Technology is an innovative influence in equestrian sports. Our technology can help improve the performance of horse-riders and carriage-drivers, in any discipline of horse sport. Ipos Technology is a global leader in advancing equestrian sports.


Technology as key in success

Technology has helped athletes in many sports disciplines improve their performance. The first time that cyclists started to measure the number of rotations of their pedals, everyone thought they were crazy. “What good is that information?”, was the general thought at the time. Now, everyone in cycling knows how many rotations to make and where to make them on the track, to ensure that they optimize their physical performance towards winning. The same goes for measurements in equestrian sports. We do not yet know of all the benefits that measurement information will bring to the sport, but we do know that it is changing the way that we train forever, and that it offers a competitive advantage to equestrians.


Harmony will always be fundamental

Equestrian sports will always be special, because they involve an animal - the ‘íppos (horse). The unique bond that a rider has with the horse does not change, even though we now know what the best contact to ride with is. The objective is to ensure that communication as light as possible. All our technology does is add a number to this. The main goal is still to reach the optimal rider feeling - something the Ancient Greek Master, Xenophon, was the first to describe in writing, some 2,500 years ago.


'Many' versus 'smart' miles

Learning to ride involves a great deal of practice, a lot of time and many 'miles' (or 'kilometers'), but Ipos Technology has a goal to make this process a lot more efficient. Using the Ipos Rein Sensors enables you to become a better rider more quickly, because the system gives you information on how you communicate through the reins. The Ipos Technology system 'calibrates' your senses and helps you develop 'rider-feel'. Alongside this, the Ipos system will help you overcome (often subconscious) pitfalls. People who ride frequently aren't always continually consciously aware of everything they do. This 'automatism' is essential to enable us to complete complex actions simultaneously, but it is also a mechanism, by which we can subconsciously 'adopt' mistakes. As the Ipos Technology system gives feedback during your training, you can prevent or solve errors that may have just come up. Instead of only completing 'many' miles in training, you can focus on 'smart' miles with the Ipos system.


It enables what we refer to as: “The lightest touch for the best performance.”


Ipos: Wat zit er in de Naam?Het Oud-Griekse woord voor paard is ‘íppos (spreek uit: hippos). Het waren de Grieken die als eerste de kunst van het paardrijden beheersten, zo'n 3.500 jaar geleden. Het ontstaan van de moderne paardensport komt voort uit de Griekse Oudheid. We hechten waarde aan de traditionele herkomst van de paardensport, maar willen deze tegelijkertijd meenemen in de toekomst. We hebben vernieuwing nodig. Dit is waarom wij ervoor hebben gekozen om ons bedrijf Ipos te noemen - letterlijk ‘íppos in een ander jasje.


Oude Grieken rijden op ‘íppos (paarden).

Ipos Technology is een innovatieve invloed in de paardensport. Onze technologie kan helpen bij het verbeteren van de prestaties van ruiters en menners, in elke discipline van de paardensport. Ipos Technology is een wereldmarktleider in het bevorderen van de paardensport.


Technologie als sleutel tot succes

Technologie heeft atleten in veel sportdisciplines geholpen hun prestaties te verbeteren. De eerste keer dat wielrenners het aantal rotaties van hun pedalen begonnen te meten, dacht iedereen dat ze gek waren. "Waar is die informatie goed voor?", was de algemene gedachte in die tijd. Nu weet iedereen in de wielrensport hoe veel rotaties er gemaakt moeten worden en waar op de route, om ervoor te zorgen dat zij hun fysieke prestatie optimaal gebruiken om te winnen. Hetzelfde geldt voor metingen in de paardensport. We kennen nog niet alle voordelen die meetinformatie naar de sport zal brengen, maar we weten dat het de manier waarop we trainen voor altijd zal veranderen, en dat het een wedstrijdvoordeel biedt voor paardensporters.


Harmonie zal altijd fundamenteel blijven

De paardensport zal altijd bijzonder blijven, omdat er een dier bij betrokken is - het ‘íppos (paard). De unieke band die een ruiter heeft met het paard verandert niet, ook al weten we nu wat het beste contact is om mee te rijden. Het doel is om ervoor te zorgen dat de communicatie zo licht mogelijk is. Alles wat onze technologie doet, is er een getal aan toevoegen. Het belangrijkste doel is nog steeds om het optimale ruitergevoel te bereiken - iets waar de Oud-Griekse Meester Xenophon als eerste over schreef, zo'n 2.500 jaar geleden.


'Veel' versus 'slimme' kilometers

Leren rijden vraagt om een hoop oefenen, veel tijd, en veel 'kilometers', maar Ipos Technology heeft als doel om dit proces een stuk efficiënter te maken. Het gebruiken van de Ipos Teugelsensoren stelt je in staat om sneller een betere ruiter te worden, omdat het systeem je informatie geeft over hoe je communiceert via de teugels. Het Ipos Technology systeem 'kalibreert' jouw zintuigen en helpt je om het 'ruitergevoel' te ontwikkelen. Daarnaast zal het Ipos systeem je helpen om (vaak onbewuste) valkuilen te overwinnen. Mensen die vaak rijden, zijn zich niet altijd constant bewust van alles wat ze doen. Dit 'automatisme' is essentieel om ons in staat te stellen complexe taken tegelijkertijd uit te voeren, maar het is ook een mechanisme waarmee er onbewust fouten in kunnen sluipen. Omdat het Ipos Technology systeem feedback geeft tijdens je training, kun je fouten voorkomen of oplossen, die misschien net opkomen. In plaats van alleen 'veel' kilometers te maken in je training, kun je met het Ipos systeem focussen op 'slimme' kilometers.


Het zorgt voor wat wij noemen: “The lightest touch for the best performance.”

("de lichtste aanraking voor de beste prestaties.")

Moving together.

Subscribe to our mailinglist
arrow&v
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram